Algemene Voorwaarden

Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Trusti”: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 2. “Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een  beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met Trusti.
 3. “Deelnemers”: de andere consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met Trusti.
 4. “App”: de mobiele applicatie waarop de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 5. “Lidmaatschap”: de overeenkomst tussen Trusti en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.     
 6. “Trusti Privacy Statement”: de voorwaarden van Trusti met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 7. “Cookie & API Statement” de voorwaarden van Trusti met betrekking tot het gebruik van cookies en API’s.


Artikel 1. Dienstverlening

1.1 Trusti werkt op basis van een bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in art. 7:425 Burgerlijk Wetboek. De dienstverlening van Trusti bestaat uit het bieden van een online 
mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door Trusti vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. Trusti geeft in haar App een globaal inzicht in deze indicatoren.

1.2 Trusti heeft een inspanningsverplichting an geeft geen garantie op succes of op een relatie.

1.3 Trusti is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.

1.4 Trusti kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Trusti af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

1.5 De Consument dient minimaal 18 jaar oud te zijn om gebruik te maken van de dienstverlening van Trusti.

1.6 De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. Trusti informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap middels deze Algemene Voorwaarden over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

1.7 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Trusti geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.

1.8 Trusti kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de App beschikbaar stellen.

1.9 Trusti is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers op de App of tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de App.

Artikel 2. Beschikbaarheid dienstverlening

2.1 Trusti spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. Trusti kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

2.2 Als er onderhoud aan de App wordt verricht dan zal Trusti dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3. Gedrag van Consumenten

3.1 Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet  te handelen of  anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:  • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Trusti;
 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de intellectuele (eigendoms)rechten van derden.

3.2 Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:


 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 • aanstootgevend beeldmateriaal (foto’s dan wel video) te plaatsen;
 • meerdere profielen per persoon in te vullen;

 • commerciële informatie te verspreiden;
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of de Trusti toe te brengen;

 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.

 • foto’s met kinderen te plaatsen

3.3 Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan Trustil het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Trusti stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Trusti restitueert het Lidmaatschapsgeld met uitzondering van het lidmaatschapsgeld over de opzegtermijn.

3.4 De Consument accepteert dat Trusti als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2. 

Artikel 4. Klachten over deelnemers

4.1 Als Trusti een klacht ontvangt over een Deelnemer,  onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. Trusti spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Artikel 5. Bescherming persoonsgegevens

5.1 Op het gebruik van de App zijn het Trusti Privacy Statement en Cookie & API Statement van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. Trusti houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

5.2 Trusti zal niet zonder toestemming van de Consument naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst over privacy gevoelige gegevens van Consument, waarvan Trusti het vertrouwelijke karakter kent of zou kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na beeindiging van deze overeenkomst van kracht.

5.3 Als er bij Trusti een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder, dan is Trusti gerechtigd om kennis te nemen van de via Trusti tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Trusti is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienstverlening (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door Consument).

6.2 De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Trusti of zijn werknemers.

6.3 Mocht Trusti ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid toch aansprakelijkheid zijn jegens Consument, is de aansprakelijkheid van Trusti jegens Consument uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Consument aan Trusti betaald lidmaatschapsgelden, exclusief BTW.

6.4 De Consument is tegenover Trusti aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

6.5 Consument vrijwaart Trusti voor alle aanspraken van derden jegens Trusti wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van diensten van Trusti. Dit geldt ook uitdrukkelijk voor hetgeen in artikel 1.9 is opgenomen.

Artikel 7. Opzegging Consument

7.1 Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, zijnde een kalendermaand. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. Trusti wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.

7.2 Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van minimaal 24 uur ná inschrijving en minimaal 48 uur vóór de vervaldatum.

7.3 De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand.

7.4 Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via de daarvoor bedoelde link op de website, e-mail, fax en brief onder vermelding van gebruikersnaam en het e-mailadres dat gekoppeld is aan het profiel. De Consument ontvangt op het bij Trusti bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.

7.4 Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Trusti op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.

7.5 De Consument heeft tot 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het Lidmaatschap te ontbinden. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Trusti, dan is Trusti gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van 1 maand. Trusti vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de Consument toch herroept.

Artikel 8. Klachtenregeling

8.1 Trusti zal binnen 10 werkdagen inhoudelijk op een door de Consument ingediende klacht antwoorden.

Artikel 9. Toepasselijk Recht & Forumkeuze

9.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

9.2 Partijen verbinden zich middels de bemiddelingsovereenkomst om geschillen die naar aanleiding van, of in verband met deze bemiddelingsovereenkomst mochten ontstaan, in onderling overleg op te lossen en zoveel mogelijk in de minne te schikken.

9.3 De Rechtbank Overijssel, locatie Almelo is exclusief bevoegd om geschillen tussen Trusti en Consument, voortvloeiende uit de Overeenkomst, kennis te nemen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Trusti is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Trusti feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die Trusti ter beschikking stelt, rusten bij Trusti of bij de derden van wie Trusti het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten aan Consument ter beschikking te stellen.

Artikel 12 Overige Voorwaarden

12.1 Elke (gedeeltelijke) nietigheid of (gedeeltelijke) vernietiging van een artikel uit deze algemene voorwaarden tast niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden aan en/of heeft geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen van de algemene voorwaarden.

12.2 Trusti is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijziging zal aan de Consument op schriftelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

12.3 Eventuele toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

12.4 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en kunnen worden vertaald in een andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.


Overige documenten

Privacy- en cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden